Negocjacje kontraktowe, dochodzenie roszczeń w tym windykacje należności

Dbając o interesy naszych Klientów staramy się dochodzić zaspokojenia roszczeń polubownie, na etapie przesądowym, w drodze wzajemnych negocjacji.

W ramach świadczonej pomocy prawnej reprezentujemy Klientów w procesach zarówno po stronie powodowej, jak i pozwanej, w razie konieczności obrony przed nieuzasadnionymi roszczeniami strony przeciwnej.

Swoim Klientom oferujemy pomoc w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód komunikacyjnych, jak również zadośćuczynienia i odszkodowania za śmierć osoby bliskiej. Dochodzenie odszkodowań obejmuje w szczególności dokonanie analizy sytuacji prawnej osoby poszkodowanej, w tym ustalenie wysokości przysługujących świadczeń odszkodowawczych, ustalenie podmiotu zobowiązanego, a także skompletowanie pełnej dokumentacji celem należytego udowodnienia roszczenia.

Wiemy, iż prowadzenie działalności gospodarczej połączone jest z powstawaniem określonych roszczeń pomiędzy podmiotami prawa cywilnego. Specjalizujemy się w reprezentowaniu naszych Klientów w sporach dotyczących roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów, w tym w przypadku braku zapłaty, rękojmi, czy odpowiedzialności odszkodowawczej.

Świadczone doradztwo prawne obejmuje szczegółową weryfikację zawieranych przez Klientów umów zwłaszcza pod kątem postanowień, które mogą stanowić podstawę przyszłych roszczeń, w szczególności z tytułu kar umownych, czy terminów realizacji zobowiązań.

Prowadząc negocjacje kontraktowe dążymy do zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Dzięki zaś bogatemu doświadczeniu w sferze negocjacji biznesowych zapewniamy Klientom wsparcie na każdym etapie negocjacji kontraktu oraz jego zawarcia, aby wypracować najkorzystniejsze warunki umowy.

Copyright © 2015-2024 | Kancelaria Ungier Gliniewicz i Wspólnicy sp. k. | All Rights Reserved