Odszkodowanie za zalanie domu na skutek opadów atmosferycznych – poradnik

Zalanie nieruchomości jest najczęstszym zdarzeniem losowym powodującym szkody w mieniu, stąd ubezpieczenie od szkód spowodowanych zalaniem można znaleźć w podstawowej ofercie ubezpieczycieli. Jednakże analiza Ogólnych Warunków Umowy (dalej jako „OWU”) wskazuje, że zakres ubezpieczenia, a także rozumienie użytych w umowie pojęć może różnić się w zależności od ubezpieczyciela, co może skutkować nawet odmową wypłaty odszkodowania za zniszczenie mienia na skutek zalania.

Co do zasady ubezpieczyciel wymienia w OWU warunki ubezpieczenia mienia wskazując sytuacje, gdy ubezpieczającemu przysługuje odszkodowanie – w wielu ubezpieczeniach zalanie nieruchomości na skutek opadów atmosferycznych stanowi zakres ubezpieczenia od „pożarów i innych zdarzeń losowych”. Ubezpieczyciel może określić również wyłączenia od ponoszenia odpowiedzialności za uszkodzenie mienia – takie wyłączenia również znajdą się w OWU lub zawartej umowie z ubezpieczycielem. Wskazuje się w nich za jakie zdarzenia ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania – mają one związek zazwyczaj z zaniedbaniem leżącym po stronie właściciela nieruchomości.

Najważniejsze: definicje i wyłączenia

Jak już zostało wskazane powyżej, najważniejszym elementem każdego OWU są definicje – czyli wyjaśnienie pojęć jakimi posługuje się ubezpieczyciel. Zapoznanie się z tą treścią OWU pozwala na ustalenie jakie zdarzenia losowe obejmuje ubezpieczenie. Definicje w warunkach ubezpieczeń mogą się różnić od powszechnie przyjętych definicji, a ponadto mogą być różne dla różnych ubezpieczycieli. Towarzystwa ubezpieczeniowe różnie definiują zdarzenia losowe związane z ulewnymi deszczami, stosując pojęcia takie jak: deszcz nawalny, ulewny deszcz, opady atmosferyczne, zalanie.

Istotnym elementem warunków umowy są również wyłączenia. Ubezpieczyciel wskazuje ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej poprzez wskazanie jakie zdarzenia i przyczyny tych zdarzeń nie będą podlegały ubezpieczeniu. W śród szkód wyłączonych spod ubezpieczenia wymienia się np. umyślne działanie ubezpieczającego, zalanie wodą z opadów atmosferyczne przez niezamknięte okna, brak wymaganych przeglądów technicznych lub okresowych nieruchomości.

Zgłoszenie zdarzenia podlegającego ubezpieczeniu

Zgłoszenia szkody powstałej na skutek zdarzenia objętego ubezpieczeniem w zależności od ubezpieczyciela można dokonać przez:

  • formularz na stronie internetowej ubezpieczyciela,
  • telefonicznie,
  • za pośrednictwem korespondencji e-mail
  • oraz tradycyjnie, w siedzibie ubezpieczyciela.

Niezbędne do zgłoszenia szkody jest:

  • podanie numeru polisy ubezpieczeniowej,
  • danych osób zawierających umowę oraz stosownego pełnomocnictwa do działania w imieniu tych osób, jeżeli zgłaszający nie jest stroną umowy,
  • opis okoliczności powstania szkody,
  • opis uszkodzeń (lista szkód) – zawierająca spis przedmiotów i ich wartości,
  • dokumentacja zdjęciowa.

Należy zwrócić również uwagę na wymienione w OWU prawa i obowiązki ubezpieczającego i ubezpieczyciela dotyczące np. polegające na niedokonywaniu przez ubezpieczającego zmian w miejscu szkody do czasu jego oględzin przez przedstawiciela Ubezpieczyciela, chyba że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie lub zmniejszenia rozmiaru szkody.

Termin zgłoszenia

W wielu ogólnych warunkach umowy ubezpieczyciel zastrzega termin do dokonania zgłoszenia zaistniałego zdarzenia. Może to być 3 do 7 dni od chwili powzięcia informacji o zdarzeniu wywołującym szkodę.

Rzeczoznawca ubezpieczyciela

Celem ustalenia zakresu szkody, po dokonaniu zgłoszenia zdarzenia do ubezpieczyciela, ubezpieczyciel za pośrednictwem rzeczoznawcy dokona oględzin nieruchomości. Oględziny powinny odbyć się w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia szkody. Postępowanie prowadzone przez ubezpieczyciela ma służyć ustaleniu stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń, wysokości odszkodowania i sposobu rozliczenia szkody.

Czas likwidacji szkody

Ubezpieczyciel jest zobowiązany do dokonania likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od dnia jej zgłoszenia. Sprawna likwidacja szkody zależy od zaangażowania i rzetelnego przedstawienia okoliczności zalania.

Jagoda Knopp, Adwokat w Kancelarii Ungier Gliniewicz i Wspólnicy

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej. W przypadku wątpliwości co do swoich uprawnień lub co do dalszego postępowania pamiętaj, że warto skonsultować się z zawodowym prawnikiem.

Copyright © 2015-2024 | Kancelaria Ungier Gliniewicz i Wspólnicy sp. k. | All Rights Reserved