Postępowania sądowe i administracyjne

Świadczymy usługi w zakresie rozwiązywania sporów na wszystkich ich etapach, począwszy od mediacji i ugodowego zakończenia sporu, poprzez reprezentowanie Klienta w toku całego postępowania sądowego, aż do uzyskania końcowego orzeczenia i zakończenia egzekucji z majątku dłużnika.

W sprawach, w których zawarcie ugody nie jest możliwe, posiadane doświadczenie pozwala nam skutecznie reprezentować naszych mocodawców we wszelkich postępowaniach sądowych oraz administracyjnych, jak również przed organami administracji. Powyższe obejmuje występowanie w sprawach cywilnych i gospodarczych, w tym:

  • w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz nieuczciwej konkurencji;
  • ochrony praw autorskich oraz dóbr osobistych;
  • w postępowaniach spadkowych;
  • w sprawach rozwodowych;
  • w sprawach  dotyczących stwierdzenia nieważności czynności prawnych;
  • w sprawach odszkodowawczych i o zadośćuczynienie, w tym za śmierć najbliższego członka rodziny;
  • dochodzenie roszczeń związanych z tzw. „dekretem Bieruta”;
  • spory z podmiotami zagranicznymi;
  • w postępowaniach  o zabezpieczenie roszczeń w procesie takich jak zakaz zbywania, bądź obciążania nieruchomości.
Copyright © 2015-2024 | Kancelaria Ungier Gliniewicz i Wspólnicy sp. k. | All Rights Reserved