Pozytywne zmiany w procedurze rejestracji znaków towarowych w Urzędzie Patentowym RP

Od 15 kwietnia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej wprowadzająca znaczące zmiany w zakresie procedury rejestracji znaków towarowych w Urzędzie Patentowym RP.

Niniejsza nowelizacja wprowadza istotne zmiany w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP w zakresie udzielania praw ochronnych na znaki towarowe. Mianowicie dotychczasowy system badawczy został zastąpiony systemem rejestracyjnym, co jest niewątpliwie próbą przystosowania krajowego systemu do rozwiązań stosowanych w ramach procedury rejestracji Znaków Towarowych Unii Europejskiej. Należy również podkreślić, iż w większości państw Unii Europejskiej od lat funkcjonuje system rejestrowy, który charakteryzuje się względem systemu badawczego przede wszystkim szybkością i łatwością rejestracji znaku towarowego.

System badawczy, dotychczas obowiązujący w procedurze rejestracyjnej, oznaczał przeprowadzenie przez Urząd Patentowym RP pełnego badania merytorycznego i formalnego danego zgłoszenia. Mianowicie weryfikacji podlegały bezwzględne oraz względne przesłanki udzielenia prawa ochronnego. Sprawdzano zatem czy dane oznaczenie spełnia kryteria zgodności z porządkiem publicznym oraz czy da się odróżnić w obrocie towarów, dla których jest zgłaszane (przesłanki bezwzględne). Ponadto Urząd Patentowy RP badał z urzędu czy dane zgłaszane oznaczenie nie narusza praw osobistych lub majątkowych osób trzecich (przesłanki względne).

Wprowadzony od 15 kwietnia 2016 r. nowy system rejestrowy jest oparty wyłącznie na badaniu formalno-prawnym, czyli dane oznaczenie w procedurze rejestracyjnej podlega weryfikacji wyłącznie w zakresie bezwzględnych przesłanek udzielenia ochrony. W konsekwencji względne przesłanki udzielenia ochrony nie są przedmiotem postępowania rejestracyjnego znaków towarowych przed Urzędem Patentowym RP. Należy zatem wymienić inne przesłanki względne uwzględniane dotychczas przez Urząd Patentowy RP w procedurze rejestracyjnej znaków towarowych, które obecnie nie są brane pod uwagę tj. identyczność ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla identycznych towarów czy też identyczność lub podobieństwo do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym.

Zgodnie z nową procedurą brak stwierdzenia naruszeń bezwzględnych przesłanek oznacza ogłoszenie przez Urząd Patentowy RP w Biuletynie Urzędu Patentowego informacji o zgłoszeniu danego znaku towarowego. Z kolei każdy podmiot w ocenie, którego zachodzi względna przeszkoda rejestracyjna jest uprawniony do złożenia sprzeciwu w terminie 3 miesięcy od dnia powyższego ogłoszenia. Warto podkreślić, iż w przypadku zgłoszenia oznaczenia podobnego lub identycznego do zarejestrowanych znaków towarowych Urząd Patentowy RP zawiadamia o tym jedynie podmiot zgłaszający, a nie podmiot uprawniony w takie sytuacji do złożenia sprzeciwu. Decyzja Urzędu Patentowego RP o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy wydawana jest po bezskutecznym upływie powyższego terminu.

Omawiana nowelizacja w znaczący sposób powinna przyśpieszyć procedurę uzyskiwania prawa ochronnego, zarazem jednak zmusza podmioty obecnie uprawnione do znaków towarowych do aktywnego działania w zakresie samodzielnego monitorowania zgłaszanych oznaczeń celem sprzeciwienia się rejestracji podobnego lub identycznego znaku towarowego.

Copyright © 2015-2018 | Kancelaria Ungier Gliniewicz i Wspólnicy sp. k. | All Rights Reserved