Prawo karne, wykroczeń i karne wykonawcze

Dzięki wyspecjalizowanej wiedzy i doświadczeniu zapewniamy swym Klientom skuteczną pomoc prawną i wsparcie w sprawach z zakresu prawa karnego, z uwzględnieniem specyfiki spraw o przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, porządkowi publicznemu, mieniu oraz tzw. „przestępstw narkotykowych” (ewentualnie zamiast tego: przestępstw określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii), jak również spraw karnych gospodarczych, w szczególności w aspekcie prawnokarnych zagrożeń prowadzenia działalności gospodarczej oraz odpowiedzialności członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych.

Oferowana pomoc prawna obejmuje zarówno obronę w toku postępowania przygotowawczego, jak i na etapie sądowym przed sądami obu instancji oraz Sądem Najwyższym. Reprezentując podejrzanych przed organami ścigania, bierzemy udział w przesłuchaniach w jednostkach organizacyjnych Policji i Prokuratury.

Zajmujemy się sporządzaniem pism procesowych, w tym w zakresie zmiany lub uchylenia zastosowanego środka zapobiegawczego, w szczególności tymczasowego aresztowania, dozoru, czy zakazu opuszczania kraju. Wykorzystując zdobyte doświadczenie opracowujemy wszystkie przysługujące Klientom środki zaskarżenia w postaci zarówno zażalenia i apelacji, jak również kasacji.

W ramach pomocy prawnej osobom skazanym przygotowujemy wnioski o odroczenie i przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności oraz o przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary.

Copyright © 2015-2024 | Kancelaria Ungier Gliniewicz i Wspólnicy sp. k. | All Rights Reserved