Kiedy Sąd cofnie zgodę na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?

Jak już pisałam w poprzednich postach wydanie przez Sąd zgody uwzględnia to czy cele orzeczonej wobec Ciebie kary zostaną osiągnięte, jeżeli będziesz ją dobywał poza zakładem karnym. Wydając korzystne dla skazanego postanowienie Sąd może nałożyć na niego także inne określone prawem obowiązki a także poucza skazanego o prawach i obowiązkach związanych z odbywaniem dozoru elektronicznego, którego wzór znajduje się tutaj.

Ponieważ wydanie pozwolenia na obywanie kary w systemie dozoru elektronicznego nie jest obowiązkiem Sądu powinieneś uznać, że otrzymałeś duży kredyt zaufania, zawsze mogłeś zostać osadzony w celi gdzie na jednego skazanego nie przypada nawet 3 m2 powierzchni, nie ma ciepłej wody, współosadzeni każdego dnia wstają niewłaściwą nogą, męża, żonę, konkubinę możesz zobaczyć 2 razy w miesiącu, a po przebudzeniu na ścianie tuż nad Twoja głową rozwija się najbardziej spektakularna hodowla grzyba, jaką w życiu widziałeś…

Zatem kiedy Sąd uchyli zezwolenie na dozór elektroniczny?

Obligatoryjnie, (czyli Sąd uchyla), kiedy:

1/ skazany nie zachowa wyznaczonego terminu na zgłoszenie upoważnionemu podmiotowi dozorującemu gotowości do instalacji środków technicznych albo uchyla się od niezwłocznego zainstalowania przez podmiot dozorujący rejestratora lub od założenia nadajnika.(o tym że zachowanie tego terminu jest ważne pisałam już w poście dotyczącym samego postanowienia – warto się z nim zapoznać)

2/ skazany, odbywając karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, naruszył porządek prawny, w szczególności popełnił przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, lub uchyla się od wykonania obowiązków związanych z dozorem elektronicznym lub innych nałożonych obowiązków, orzeczonego środka karnego, środka kompensacyjnego lub przepadku,

3/ odwołano przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego z powodu innego niż ustanie przyczyny, dla której przerwa została udzielona,

4/ skazany w czasie wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego został osadzony w zakładzie karnym w związku z zastosowaniem tymczasowego aresztowania lub wykonaniem kary w innej sprawie.

Tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami Sąd Penitencjarny może odstąpić do uchylenia zezwolenia z powodu wyżej wymienionych powodów.

Fakultatywnie, (czyli sąd może, ale nie musi uchylić zezwolenie), jeżeli korzystając z zezwolenia na opuszczenie miejsca wykonywania dozoru stacjonarnego na okres nieprzekraczający siedmiu dni, nie powróciłeś do określonego miejsca w wyznaczonym czasie.

Jakie są konsekwencje uchylenia dozoru elektronicznego?

Uchylenie zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego skutkuje doprowadzeniem skazanego do zakładu karnego celem odbycia reszty kary. Sąd orzeknie o tym, w jakim zakresie karę pozbawienia wolności należy uznać za wykonaną, uwzględniając zaliczenie na poczet kary okresu objętego systemem dozoru elektronicznego. Najważniejsze, jest jednak to, że po uchyleniu zgody udzielenie jej ponownie jest niedopuszczalne w tej samej sprawie.

Przed uchyleniem zezwolenia, jeżeli Sąd uzna to za konieczne, może wysłuchać skazanego, jego obrońcę a także sądowego kuratora zawodowego.

Na postanowienie o uchyleniu dozoru elektronicznego przysługuje zażalenie.

Powyższe nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Twoja sytuacja może w wielu aspektach odbiegać od wyżej przedstawionej dlatego zawsze dla własnej pewności umów się na poradę prawną w Kancelarii, a otrzymasz odpowiedź na wszystkie pytania.  

Wniosek o dozór elektroniczny a odbywanie kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym.

Dzisiejszy post będzie się sprowadzał do odpowiedzi napytanie: „Czy mój mąż/syn/konkubent/ojciec, który odbywa karę w zakładzie karnym może się starać o dozór elektroniczny?”

Może.

Jak?

Tak jak skazany przebywający na wolności – składając wniosek. W imieniu osadzonego może go złożyć także jego obrońca, dyrektor zakładu lub prokurator. Sąd udzieli takiego zezwolenia, jeżeli Twój konkubent  czy brat spełnia wszystkie wymagane ustawą przesłanki oraz jeżeli przemawiają za tym dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego.

Żeby dowiedzieć się jak złożyć taki wniosek zajrzyj do poniższych wpisów:

 1. Kto może odbywać karę w systemie dozoru elektronicznego? (Tutaj znajdziesz wszystkie konieczne przesłanki)
 2. Gdzie złożyć wniosek o dozór elektroniczny?
 3. Co musi zawierać wniosek o dozór elektronicznyi jak napisać uzasadnienie tego wniosku?
 4. Kto musi udzielić zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego? Post zawiera także wzór takiej zgody.
 5. Jak sporządzić harmonogram odbywania kary w SDE?

Posiedzenie Sądu w zakresie rozpoznania wniosku o dozór elektroniczny odbędzie się wtedy w zakładzie karnym, Sąd wysłucha również pracownika administracji zakładu, co do celowości wydania zgody.

Jeśli chodzi o składanie wniosku przez dyrektora zakładu karnego należy zwrócić szczególną uwagę na jego uzasadnienie, które często składa się jedynie z przytoczenia pozytywnej opinii skazanego w zakładzie karnym. Może to być niewystarczające dla uzyskania zezwolenia na dozór elektroniczny, dlatego skazany powinien zadbać także o przytoczenie w tym wniosku swoich argumentów i zdobycie dokumentów, które je uzasadnią.
Powyższe nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Twoja sytuacja może w wielu aspektach odbiegać od wyżej przedstawionej dlatego zawsze dla własnej pewności umów się na poradę prawną w Kancelarii, a otrzymasz odpowiedź na wszystkie pytania.

Zażalenie na odmowę udzielenia zezwolenia na dozór elektroniczny. Cz.1

W jednym z poprzednich postów pisałam o tym, co jest najważniejsze dla skazanego w treści postanowienia o udzieleniu zezwolenia na dozór elektroniczny. Co jednak, jeżeli Sąd nie udzieli takiej zgody, czyli nie pozwoli Ci odbywać kary pozbawienia wolności w domu?

Jeżeli Sąd wydał postanowienie o odmowie udzielenia zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego a nie posiadasz obrońcy, musiał pouczyć Cię również o prawie do złożenia w terminie 7 dni zażalenia na to postanowienie.

Z uzasadnienia wydanego postanowienia dowiesz się, jakie były powody Sądu do nieuwzględnienia Twojego wniosku, dlatego powinieneś się z nim dokładnie zapoznać, aby przygotować odpowiednie argumenty i przekonać Sąd odwoławczy do zmiany decyzji. Zażalenie możesz napisać sam lub zlecić je adwokatowi (pamiętaj jednak o terminie) często powiem sporządzenie zażalenia wymaga znacznie większej wiedzy merytorycznej i doświadczenia,zwłaszcza, że orzeczenie Sądu odwoławczego jest prawomocne i nie będzie Ci przysługiwał już żaden inny środek odwoławczy.

W zażaleniu powinieneś podać, dlaczego Sąd Penitencjarny źle ocenił Twoje argumenty zawarte we wniosku, a także raz jeszcze podkreślić te okoliczności, które przemawiają na Twoją korzyść i wskazać jak odmowa zgody wpłynie na życie Twoje i Twojej rodziny. Koniecznie załącz odpowiednie dokumenty na potwierdzenie swoich argumentów.

Zarówno przy sporządzaniu pierwszego wniosku jak i zażalenia ważne jest abyś przekonał Sąd, że odbywanie kary poza zakładem karnym wpłynie pozytywnie na przebieg Twojej resocjalizacji i pozwoli na osiągnięcie celów kary. O sporządzeniu uzasadnienia wniosku, które możesz zastosować także do zażalenia pisałam już tutaj.

Zażalenie należy wnieść w terminie 7 dni do właściwego miejscowo Sądu Apelacyjnego za pośrednictwem Sądu Penitencjarnego (Sądu Okręgowego), który wydał postanowienie.

Po wniesieniu zażalenia Sąd I instancji niezwłocznie przekazuje zażalenie wraz z aktami sprawy do Sądu odwoławczego, który rozpoznaje sprawę najpóźniej w terminie 7 dni od daty ich wpływu.

Jeżeli Sąd odwoławczy nie zmieni wydanego postanowienia, możesz złożyć powtórny wniosek o zezwolenie na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego w tej samej sprawie, nie może on jednak zostać złożony przed upływem 3 miesięcy od dnia wydania postanowienia o odmowie udzielenia tego zezwolenia.

Powyższe nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Twoja sytuacja może w wielu aspektach odbiegać od wyżej przedstawionej dlatego zawsze dla własnej pewności umów się na poradę prawną w Kancelarii, a otrzymasz odpowiedź na wszystkie pytania. 

Sąd właściwy dla dozoru elektronicznego – raz jeszcze.

O sądzie właściwym do złożenia wniosku o dozór elektroniczny pisałam w jednym z poprzednich postów, może się jednak zdarzyć, że dla jednego dozoru właściwe będą dwa różne sądy penitencjarne, bo inny wydaje zgodę a inny wykonuje postanowienie o udzieleniu zgody, w poprzednich postach wspominałam także o sądzie wykonawczym, zatem abyś miał pewność co, gdzie i jak, raz jeszcze:

Sąd właściwy do złożenia wniosku o dozór elektroniczny

Gotowy wniosek wraz z uzasadnieniem i załącznikami, w tym wszystkimi zgodami należy złożyć do Sądu Penitencjarnego (oddział Sądu Okręgowego), w którego okręgu znajduje się miejsce stałego pobytu skazanego.

Ten Sąd właściwy będzie do udzielenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego oraz uchylenia takiego zezwolenia w przypadku gdy skazany nie zachowa wyznaczonego terminu na zgłoszenie gotowości do instalacji urządzeń technicznych albo uchyla się od niezwłocznej instalacji rejestratora lub założenia nadajnika.

Sąd właściwy do wykonywania postanowienia o udzieleniu zgody na dozór elektroniczny

W sprawach natomiast związanych z wykonywaniem postanowienia o udzieleniu zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego oraz jego uchyleniem w pozostałych przypadkach właściwy będzie Sąd Penitencjarny, w którego okręgu kara jest wykonywana.

Sąd ten sprawuje także nadzór nad wykonywaniem kary z zastosowaniem dozoru elektronicznego, która obejmuje kontrolę i ocenę: legalności i prawidłowości wykonywania orzeczonej kary, prawidłowości obliczania okresów jej wykonywania, wykonywania zadań probacyjnych i działalności wychowawczej sądowego kuratora zawodowego oraz przebiegu resocjalizacji skazanego, działalności podmiotu dozorującego w zakresie wykonywania przez skazanego jego obowiązków, kolejności wykonywania orzeczeń, a także prawidłowości zawiadamiania o wystąpieniu warunków technicznych pozwalających na niezwłoczne rozpoczęcie wykonania kary.

Jeżeli będziesz odbywał karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego w okręgu Sądu Penitencjarnego, do którego składałeś wniosek o dozór będzie to ten sam Sąd.

Sąd właściwy do złożenia wniosku o wstrzymanie wykonania kary do czasu rozpoznania wniosku o dozór elektroniczny.

Właściwy do wykonywania prawomocnych orzeczeń jest Sąd, który wydał wyrok w I instancji, a konkretnie wydział wykonawczy tego sądu. To tam należy złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania kary jeżeli zdecydowałeś się składać wniosek o dozór elektroniczny i ten sąd wyda w tej sprawie postanowienie. Więcej o samym wniosku możesz dowiedzieć się tutaj.

Powyższe nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Twoja sytuacja może w wielu aspektach odbiegać od wyżej przedstawionej dlatego zawsze dla własnej pewności umów się na poradę prawną w Kancelarii, a otrzymasz odpowiedź na wszystkie pytania. 

Wniosek o wstrzymanie wykonania kary do czasu rozpoznania wniosku o dozór elektroniczny.

Po uprawomocnieniu się wyroku, sąd odwoławczy bądź sąd I instancji, jeżeli nie wnosiłeś apelacji, przekaże akta sprawy do wydziału wykonawczego celem wprowadzenia do wykonania orzeczonej wobec Ciebie kary. Kiedy pisałam o tym co powinien zawierać wniosek o dozór elektroniczny wspominałam również o wnioskach dodatkowych jak wniosek o wstrzymanie wykonania kary do czasu rozpoznania wniosku o dozór elektroniczny. Dlaczego jest to wniosek dla Ciebie ważny?

W poprzednim wpisie „Wniosek o dozór elektroniczny a wezwanie do odbycia kary”, pisałam o tym co możesz zrobić jeśli po złożeniu wniosku o dozór elektroniczny otrzymasz wezwanie do zakładu karnego, dzisiaj zatem trochę praktyki czyli o wniosku o wstrzymanie wykonania kary.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w postępowaniu wykonawczym złożenie wniosku o wydanie postanowienia nie wstrzymuje wykonania orzeczenia, którego wniosek dotyczy, chyba że sąd, w szczególnie uzasadnionych wypadkach postanowi inaczej. Oznacza to, że złożenie wniosku o dozór elektroniczny nie powoduje automatycznie, że skazany nie zostanie wezwany do odbycia kary w zakładzie karnym.

Składając zatem wniosek o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jednocześnie powinieneś złożyć osobny wniosek o wstrzymanie wykonania kary do czasu rozpoznania wniosku o dozór elektroniczny.
Wniosek taki składa się do wydziału wykonawczego Sądu I instancji, który wydał pierwszy wyrok. Ten Sąd będzie odpowiedzialny za wprowadzenie orzeczonej kary do wykonania i również ten Sąd zadecyduje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania orzeczonej kary.

Zwróć uwagę, że sąd wykonujący wyrok nie zawsze będzie tym samym, do którego składasz wniosek o dozór elektroniczny.

Przykład 1: Jeżeli wyrok w I instancji wydał Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach to wydział wykonawczy tego Sądu będzie właściwy do złożenia wniosku o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności do czasu rozpoznania wniosku o dozór elektroniczny.

Wniosek o dozór elektroniczny będziesz natomiast składał do Sądu Okręgowego – Sądu Penitencjarnego w Katowicach (jeżeli posiadasz miejsce pobytu w jego okręgu)

Przykład 2: Jeżeli wyrok jako Sąd I instancji wydał Sąd Okręgowy w Katowicach, a Ty posiadasz miejsce pobytu w jego okręgu, to sąd ten będzie zarówno sądem wykonawczym, czyli właściwym do złożenia wniosku o wstrzymanie wykonania kary a także sądem właściwym do złożenia wniosku o dozór elektroniczny.

O złożeniu wniosku o wstrzymanie wykonania kary powinieneś także poinformować Sąd Penitencjarny (rozpatrujący wniosek o dozór elektroniczny).

Co powinien zawierać wniosek o wstrzymanie wykonania kary do czasu rozpoznania wniosku o dozór elektroniczny?

Wniosek o wstrzymanie wykonania kary poza faktycznym wnioskiem o wstrzymanie musi zawierać uzasadnienie. Nie wystarczy jednak napisać, że kara powinna zostać wstrzymana ponieważ złożyłeś wniosek o dozór elektroniczny. Jak napisałam wyżej sąd wstrzymuje wykonanie kary, w szczególnie uzasadnionych wypadkach. Możesz posłużyć się częściowo argumentami z wniosku o dozór elektroniczny, jak to, że pozwoli Ci to na ciągłość pracy, nauki, terapii lub inne ważne przyczyny.

We wniosku powinieneś zawrzeć informacje o dacie złożenia wniosku o dozór elektroniczny, nie widzę konieczności załączania jego kopii ale warto zaznaczyć jego najważniejsze argumenty, które przydać się mogą do uzasadnienia składanego wniosku.

Postanowienie o wstrzymaniu / niewstrzymaniu wykonania kary.

Po rozpoznaniu wniosku sąd wyda postanowienie. W przypadku postanowienia pozytywnego, nie otrzymasz wezwania do zakładu karnego do czasu rozpoznania wniosku o dozór elektroniczny. Jeżeli jednak sąd nie wstrzyma wykonania kary będziesz musiał stawić się do zakładu, jeżeli wezwanie otrzymasz przed rozpoznaniem wniosku o dozór. Postanowienie o niewstrzymaniu wykonania kary nie podlega uzasadnieniu ani zaskarżeniu, zatem nie będziesz mógł złożyć na nie zażalenia.

Niekoniecznie jednak Sąd musi skazanego wezwać do zakładu przed rozpoznaniem wniosku o dozór.  Procedura wprowadzenia kary do wykonania może trwać na tyle długo, że Sąd Penitencjarny rozpozna już Twój wniosek. Warto jednak wykorzystać ten czas na ewentualne załatwienie spraw i zabezpieczenie interesów rodziny.

Jeżeli otrzymałeś postanowienie o niewstrzymaniu wykonania kary i wezwanie do zakładu, ważne żebyś stawił się w wyznaczonym terminie, inaczej zostaniesz doprowadzony przez policję, a to nie wpłynie korzystnie na rozpoznanie wniosku o dozór elektroniczny. Stawienie do zakładu nie wstrzyma jednak rozpoznania wniosku o dozór, posiedzenie w tej sprawie odbędzie się po prostu w zakładzie karnym. Istotne jest jednak, żebyś poinformował Sąd Penitencjarny o wezwaniu do odbycia kary lub, że zostałeś już osadzony.

Podsumowując, doradzam złożenie wniosku o wstrzymanie wykonania kary jednocześnie z wnioskiem o dozór elektroniczny, jeżeli o tym zapomniałeś może to zrobić również później a nawet po otrzymaniu wezwania do zakładu jeżeli oczywiście jest na to czas.

Powyższe nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Twoja sytuacja może w wielu aspektach odbiegać od wyżej przedstawionej dlatego zawsze dla własnej pewności umów się na poradę prawną w Kancelarii, a otrzymasz odpowiedź na wszystkie pytania.  

Wniosek o dozór elektroniczny a wezwanie do odbycia kary.

Zostałeś skazany, wyrok jest prawomocny, kara to 3 miesiące i postanowiłeś złożyć wniosek o jej odbywanie w systemie dozoru elektronicznego, kilka dni później otrzymałeś posługując się żargonem skazanych – bilet. Co teraz, stawić się czy się nie stawić? Jakie będą konsekwencje? Czy składanie wniosku o dozór miało sens?

Po pierwsze i najważniejsze: jeżeli otrzymałeś wezwanie do stawiennictwa w zakładzie karnym – musisz się w nim stawić – pamiętasz pewnie jak pisałam, że przy ocenie Twojego wniosku Sąd weźmie pod uwagę Twoje zachowanie po popełnieniu przestępstwa, w tym także czy Twoje zachowanie zmierza do uchylenia się od odbycia kary.

Co do zasady złożenie wniosku o dozór elektroniczny nie wstrzymuje wykonania kary jednakże możesz już wraz z tym wnioskiem złożyć do Sądu wykonującego wyrok wniosek o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności do czasu rozpatrzenia wniosku o dozór. Możesz złożyć ten wniosek także gdy po złożeniu wniosku o dozór otrzymałeś wezwanie do zakładu. Jednak, jeżeli dostałeś wezwanie a do czasu w nim wskazanego Sąd nie rozpoznał wniosku o wstrzymanie musisz stawić się w zakładzie.

Muszę Cię jednak uprzedzić, że Sąd nie musi wstrzymać wykonania kary pomimo, że złożyłeś wniosek o dozór. Zatem jeżeli wniosek o wstrzymanie zostanie rozpoznany negatywnie, zgłoś się do zakładu, w przeciwnym razie zostaniesz do niego doprowadzony.

Czy zatem składanie wniosku o dozór elektroniczny miało sens, jeżeli musiałeś stawić się do odbycia kary? Oczywiście, jeżeli spełniasz wszystkie przesłanki to nadal Sąd może wydać zgodę na takie odbywanie kary, zostaniesz wtedy zwolniony z zakładu karnego i resztę kary odbędziesz w domu.

Jeszcze jedna sprawa, kiedy dostaniesz wezwanie koniecznie poinformuj Sąd Penitencjarny (do którego złożyłeś wniosek o dozór) o tym fakcie i wskaż w jakiej dacie masz się stawić do zakładu. Sąd wyznaczy wtedy posiedzenie w zakładzie karnym.

Powyższe nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Twoja sytuacja może w wielu aspektach odbiegać od wyżej przedstawionej dlatego zawsze dla własnej pewności umów się na poradę prawną w Kancelarii, a otrzymasz odpowiedź na wszystkie pytania. 

Dodatkowe obowiązki nakładane na skazanego odbywającego karę w systemie dozoru elektronicznego.

Sąd Penitencjarny może nałożyć na skazanego odbywającego karę w systemie dozoru elektronicznego obowiązki przewidziane w art. 72 kodeksu karnego. Mogą one zostać nałożone także na wniosek prokuratora lub sądowego kuratora zawodowego. Ze względów wychowawczych Sąd może te obowiązki ustanawiać, rozszerzać lub zmieniać w trakcie wykonywania kary lub zwolnić od ich wykonania a także zmienić rodzaj zastosowanych środków technicznych.

Te dodatkowe obowiązki to:

1) informowanie sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby,

2) przeproszenie pokrzywdzonego,

3) wykonywanie ciążącego na skazanym obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby,

4) wykonywanie pracy zarobkowej, nauki lub przygotowanie się do zawodu,

5) powstrzymanie się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających,

6) poddanie się terapii uzależnień,

6a) poddanie się terapii, w szczególności psychoterapii lub psychoedukacji,

6b) uczestnictwo w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,

7) powstrzymanie się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach,

7a) powstrzymanie się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób,

7b) opuszczenie lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,

8) inne stosowne postępowanie w okresie próby, które może zapobiec popełnieniu ponownie przestępstwa

Sąd może orzec świadczenie pieniężne albo zobowiązać skazanego do naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w całości albo w części, chyba że orzekł środek kompensacyjny.

W poście dotyczącym sporządzania wniosku o dozór elektroniczny pisałam, że skazany może sam wnieść o nałożenie na niego dodatkowych obowiązków, zwłaszcza jeżeli mają one związek z popełnionym przestępstwem a ich wykonanie będzie miało pozytywny wpływ na jego resocjalizację.

Powyższe nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Twoja sytuacja może w wielu aspektach odbiegać od wyżej przedstawionej dlatego zawsze dla własnej pewności umów się na poradę prawną w Kancelarii, a otrzymasz odpowiedź na wszystkie pytania.

Pouczenie skazanego o prawach i obowiązkach dozoru elektronicznego. (Wzór)

Poniżej wzór aktualnie obowiązującego pouczenia o prawach i obowiązkach skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Takie pouczenie otrzymasz wraz z postanowieniem o udzieleniu zezwolenia na dozór elektroniczny, zapoznaj się z nim uważnie.

POUCZENIE O PRZYSŁUGUJĄCYCH SKAZANEMU PRAWACH I CIĄŻĄCYCH NA NIM OBOWIĄZKACH ZWIĄZANYCH Z DOZOREM ELEKTRONICZNYM, JAK RÓWNIEŻ O KONSEKWENCJACH NARUSZENIA TYCH OBOWIĄZKÓW

Przysługujące skazanemu prawa związane z dozorem elektronicznym:

 1. Prawo do złożenia wniosku o zmianę miejsca wykonywania dozoru stacjonarnego. Zmiana taka jest możliwa tylko w przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami i jest dokonywana przez sąd penitencjarny (art. 43o § 1)2).
 2. Prawo do złożenia wniosku o zmianę przedziałów czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany ma prawo oddalenia się ze wskazanego miejsca wykonywania dozoru stacjonarnego. Zmiana taka jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach i jest dokonywana przez sąd penitencjarny (art. 43o § 3), a gdy niezbędne jest szybkie dokonanie zmiany, może jej dokonać sądowy kurator zawodowy (art. 43o § 4).
 3. Prawo do opuszczenia, po uzyskaniu zezwolenia sądowego kuratora zawodowego, miejsca wykonywania dozoru stacjonarnego na okres nieprzekraczający jednorazowo 7 dni,w miarę potrzeby w asyście osoby najbliższej lub osoby godnej zaufania. Zgodę taką można wydać tylko w przypadkach szczególnie ważnych dla skazanego, uzasadnionych względami zdrowotnymi, rodzinnymi lub osobistymi (art. 43p § 1). Zezwolenie może zostać cofnięte, jeżeli po jego udzieleniu pojawiły się informacje lub okoliczności uzasadniające obawę, że skazany w okresie zezwolenia może naruszyć porządek prawny (art. 43p § 2). W przypadku cofnięcia takiego zezwolenia ponowne zezwolenie nie może zostać udzielone (art. 43p § 3).
 4. Prawo do złożenia wniosku o zarządzenie przez sąd penitencjarny przerwy w wykonaniu kary w systemie dozoru elektronicznego.Wydanie przez sąd takiego zarządzenia jest możliwe, jeżeli przemawiają za tym ważne względy zdrowotne lub osobiste (art. 43q § 1). Jeżeli skazany nie korzysta z przerwy zgodnie z celem, w jakim została zarządzona, albo rażąco narusza porządek prawny, przerwa może zostać odwołana (art. 43q § 3).
 5. Prawo do złożenia wniosku do sądu lub do sądowego kuratora zawodowego o wyrażenie zgody na odinstalowanie rejestratora stacjonarnego lub usunięcie nadajnika.Zgoda taka może być wyrażona tylko w przypadku niecierpiącym zwłoki, z uwagi na zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego (art. 43r § 1).
 6. Prawo do złożenia zażalenia do sąduna sposób przeprowadzenia przez podmiot dozorujący kontroli środków technicznych (art. 43v § 6).

Skazany ma obowiązek:

 1. zgłosićpodmiotowi dozorującemu w terminie i w sposób, które zostały określone przez sąd, gotowość do instalacji środków technicznych (art. 43m § 1);
 2. umożliwićzałożenie nadajnika lub zainstalowanie rejestratora (art. 43zaa § 1 pkt 1);
 3. nieprzerwanie nosić nadajnik(art. 43n § 1 pkt 1);
 4. przestrzegać porządku prawnego,w tym przestrzegać przepisów regulujących wykonanie środków karnych, środków kompensacyjnych i przepadku (art. 43zaa § 1 pkt 2);
 5. wykonywać nałożone na niego obowiązki,w tym związane z dozorem elektronicznym (art. 43zaa § 1 pkt 2);
 6. dbać o powierzone mu środki techniczne,w tym zwłaszcza chronić je przed utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem lub uczynieniem niezdatnymi do użytku, oraz zapewniać ich stałe zasilanie energią elektryczną (art. 43n § 1 pkt 2);
 7. udostępniać podmiotowi dozorującemu powierzone środki techniczne do kontroli, naprawy lub wymiany na każde żądanie tego podmiotu, w tym również umożliwiając pracownikom tego podmiotu wejście do pomieszczeń, w których skazany przebywa, lub na nieruchomość stanowiącą jego własność lub będącą w jego zarządzie (art. 43n § 1 pkt 3);
 8. udzielać prezesowi sądu lub upoważnionemu sędziemu, sądowemu kuratorowi zawodowemu, podmiotowi dozorującemu i podmiotowi prowadzącemu centralę monitorowania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary i wykonywania nałożonych obowiązków oraz stawiać się na wezwania sędziego i kuratora(art. 43n § 1 pkt 4).

Skazany, wobec którego wykonywany jest dozór stacjonarny, ma ponadto obowiązek:

 1. pozostawaćwe wskazanym przez sąd miejscu w wyznaczonym czasie (art. 43n § 2 pkt 1);
 2. odbierać połączeniaprzychodzące do rejestratora stacjonarnego (art. 43n § 2 pkt 2);
 3. umożliwiać sądowemu kuratorowi zawodowemu wejście do mieszkania lub na nieruchomość, gdzie zainstalowano rejestrator (art. 43n § 2 pkt 3);
 4. udzielać osobom upoważnionym (prezesowi sądu lub upoważnionemu sędziemu, sądowemu kuratorowi zawodowemu, podmiotowi dozorującemu i podmiotowi prowadzącemu centralę monitorowania), na ich żądanie, wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary i wykonywania nałożonych obowiązków również przy użyciu rejestratora stacjonarnego (art. 43n § 2 pkt 4).

Konsekwencje naruszenia przez skazanego obowiązków:

 1. Sąd penitencjarny uchyla zezwolenie na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli skazany:
 • nie zachowa wyznaczonego terminu na zgłoszenie upoważnionemu podmiotowi dozorującemu gotowości do instalacji środków technicznych albo uchyla się od niezwłocznego zainstalowania przez podmiot dozorujący rejestratora lub od założenia nadajnika (art. 43zaa § 1 pkt 1);
 • odbywając karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, naruszył porządek prawny, w szczególności popełnił przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, lub uchyla się od wykonania obowiązków związanych z dozorem elektronicznym lub innych nałożonych obowiązków, orzeczonego środka karnego, środka kompensacyjnego lub przepadku (art. 43zaa § 1 pkt 2);
 • nie będzie korzystał z przerwy w wykonywaniu kary zgodnie z celem, w jakim została zarządzona, albo rażąco naruszy porządek prawny, w związku z czym przerwa ta zostanie przez sąd odwołana (art. 43zaa § 1 pkt 3, art. 43q § 3);
 • w czasie wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego został osadzony w zakładzie karnym w związku z zastosowaniem tymczasowego aresztowania lub wykonaniem kary w innej sprawie (art. 43zaa § 1 pkt 4).

Od uchylenia zezwolenia można odstąpić w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami.

 1. Sąd penitencjarny może uchylićzezwolenie na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli skazany, korzystający za zgodą sądowego kuratora zawodowego z możliwości opuszczenia miejsca wykonywania dozoru stacjonarnego, nie powróci na to miejsce w wyznaczonym terminie (art. 43zab).
 2. W razie uchylenia zezwolenia na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego sąd penitencjarny poleci doprowadzić skazanego do zakładu karnego.
 3. W razie uchylenia zezwolenia na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego ponowne udzielenie zezwolenia na odbycie kary w tym systemie jest niedopuszczalnew tej samej sprawie (art. 43zae).
 4. Niedopełnienie przez skazanego obowiązków związanych z dozorem elektronicznym oraz utrudnianie odinstalowania środków technicznych podmiotowi dozorującemu, które spowodowało, że podmiot dozorujący zażądał pomocy Policji, prowadzi do obciążenia skazanego kosztami tej pomocy (art. 43u § 3).
 5. W razie umyślnego dopuszczenia do zniszczenia, uszkodzenia, uczynienia niezdatnym do użytku nadajnika, rejestratora stacjonarnego lub przenośnego sąd może nałożyć na skazanego opłatę wyrównawczą na rzecz podmiotu dozorującego (art. 43s § 1). Czyn taki jest jednocześnie wykroczeniem zagrożonym karą aresztu, ograniczenia wolności albo karą grzywny (art. 66a ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094, z późn. zm.)).
 6. Jeżeli skazany udaremnia lub utrudnia kontrolowanie w systemie dozoru elektronicznego orzeczonego wobec niego w związku z zakazem wstępu na imprezę masową obowiązku przebywania w miejscu stałego pobytu lub obowiązku stawiennictwa w jednostce organizacyjnej Policji lub w innym miejscu w czasie trwania imprezy masowej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 244a § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137)).
 7. Jeżeli skazany nie stosuje się do określonych w ustawie obowiązków związanych z orzeczonym wobec niego środkiem zabezpieczającym (w tym w postaci elektronicznej kontroli miejsca pobytu), podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 244b § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny).

Potwierdzam otrzymanie pouczenia:

…………………………………………………..

(data, podpis)

Postanowienie o dozorze elektronicznym. Co w jego treści jest najważniejsze dla skazanego?

Na podstawie przedstawionych we wniosku i na posiedzeniu okoliczności Sąd Penitencjarny wyda postanowienie, którym może udzielić zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego bądź odmówić jej udzielenia.

Jeżeli Sąd wydał korzystne dla Ciebie postanowienie to określi w nim:

 1. miejsce, czas, rodzaj lub sposób wykonywania nałożonych obowiązków oraz rodzaj podlegających zainstalowaniu środków technicznych 
 1. termin i sposób zgłoszenia podmiotowi dozorującemu gotowości do zainstalowania rejestratora stacjonarnego, przenośnego lub nadajnika.

Termin, o którym mowa w punkcie drugim, nie może być dłuższy niż 24 godziny od zwolnienia skazanego z zakładu karnego (jeżeli złożono wniosek już po rozpoczęciu wykonywania kary) a jeżeli skazany przebywa na wolności, nie dłuższy niż 24 godziny od ogłoszenia lub doręczenia skazanemu postanowienia o rozpoczęciu dozoru elektronicznego.

W postanowieniu Sąd może również nałożyć na Ciebie obowiązki określone w art. 72 kodeksu karnego.

Ponadto wraz z ogłoszeniem bądź doręczeniem postanowienia skazanemu doręcza się pisemne pouczenie o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszania tych obowiązków. Wzór pisemnego pouczenia znajdziesz tutaj.

W pierwszej kolejności dla Ciebie najważniejsze jest to abyś w wyznaczonym przez Sąd terminie zgłosił gotowość do zainstalowania rejestratora ponieważ rozpoczęcie wykonywania dozoru elektronicznego następuje z dniem, w którym uruchomiono środki techniczne niezbędne do wykonywania kary w tym systemie.

Niezgłoszenie gotowości w przewidzianym terminie skutkuje natomiast obligatoryjnym cofnięciem zgody na dozór elektroniczny, a wydanie ponownej zgody w tej samej sprawie jest niedopuszczalne.

Pamiętaj także, że odbywanie kary w domu nie zwalnia Cię od wykonania nałożonych przez Sąd obowiązków, jeżeli umyślnie dopuścisz się ich złamania Sąd będzie mógł cofnąć zgodę a wtedy zostaniesz osadzony w zakładzie karnym.

Dlatego obowiązkowo zapoznaj się z pouczeniem, które otrzymasz z Sądu, a w razie pytań skontaktuj z wyznaczonym kuratorem lub obrońcą.

Ale co jeżeli Sąd odmówił Ci zezwolenia na dozór elektroniczny?

Powyższe nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Twoja sytuacja może w wielu aspektach odbiegać od wyżej przedstawionej dlatego zawsze dla własnej pewności umów się na poradę prawną w Kancelarii, a otrzymasz odpowiedź na wszystkie pytania. 

Jak napisać przykładowy harmonogram, rozkład dnia w systemie dozoru elektronicznego?

W ostatnim poście dotyczącym posiedzenia w sprawie udzielenia zezwolenia na dozór elektroniczny, pisałam, że na posiedzeniu Sąd ustala ze skazanym harmonogram (plan dnia, rozkład dnia) w jakim kara pozbawienia wolności w tym systemie będzie odbywana z umożliwieniem skazanemu wykonywania innych zobowiązań jak np. świadczenia pracy lub nauki. Pisałam również, że harmonogram może być jednym z załączników do wniosku o dozór elektroniczny.
Niewątpliwie zaletą odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego jest to, że będziesz odbywał karę w warunkach wolnościowych – miejscu stałego pobytu jakie wskazałeś we wniosku. Dogodnością takiego systemu jest również fakt, że w ściśle określonym czasie i dla ściśle określonych celów będziesz mógł to miejsce opuszczać.

Sąd Penitencjarny określi przedziały czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, w których będziesz mógł oddalić się z miejsca stałego pobytu na okres nieprzekraczający 12 godzin dziennie celem: (1) świadczenia pracy, (2) wykonywania praktyk religijnych lub korzystania z posług religijnych, (3) sprawowania opieki nad osobą małoletnią, osobą niedołężną lub chorą, (4) kształcenia i samokształcenia oraz wykonywania twórczości własnej, (5) korzystania z urządzeń lub zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych, (6) komunikowania się z obrońcą, pełnomocnikiem oraz wybranym przez siebie przedstawicielem, o którym mowa w art. 42 kkw, (7) komunikowania się z podmiotami, o których mowa w art. 38 § 1 kkw, (8) utrzymywania więzi z rodziną lub innymi bliskimi osobami, (9) korzystania z opieki medycznej lub udziału w terapii, (10) dokonania niezbędnych zakupów.

Powtórzę raz jeszcze: możesz przygotować wstępny harmonogram i załączyć go do wniosku lub wziąć ze sobą na posiedzenie, pamiętaj jednak, że Sąd nie musi się nim kierować wydając postanowienie, ale z pewnością przyśpieszy to cały proces a Tobie nie pozwoli pominąć ważnych dla Ciebie punktów w planie dnia. Jak już pewnie zauważyłeś z poprzednich wpisów i przy sporządzaniu rozkładu dnia dla dozoru elektronicznego, konieczne może się okazać jego uzasadnienie i poparcie odpowiednimi dokumentami.

Wzór harmonogramu dozoru elektronicznego.

Taki wstępny harmonogram nie wymaga żadnej konkretnej formy, powinien natomiast zawierać dokładne informacje na temat przedziałów czasowych, w których skazany np. wykonuje pracę albo uczestniczy w terapii. Warto także pamiętać o uwzględnieniu czasu przejazdu z i do miejsca zamieszkania gdyż czas, na jaki będziesz mógł oddalić się z miejsca odbywania kary nie może, w żadnym przypadku przekroczyć 12 godzin dziennie. Moim zdaniem najłatwiej sporządzić harmonogram w formie tabelki tak jak np. plan lekcji z uwzględnieniem soboty i niedzieli, w której dokładnie zaznaczysz, w jakich godzinach pracujesz, w jakich dniach i godzinach uczestniczysz w rehabilitacji lub wykonujesz opiekę nad dziećmi.

O ile żaden przepis tego nie zabrania, nie staraj się wypełnić każdego dnia 12 godzinnymi czynnościami wykonywanymi poza miejscem pobytu (chyba, że jest to np. praca lub nauka), Sąd może, bowiem uznać, że nie traktujesz odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego, jako kary, co może skutkować nawet nieuwzględnieniem wniosku. Zatem postaraj się podejść do sprawy rozsądnie.

W tej chwili pewnie zadałeś sobie pytanie, co jeśli wypadnie Ci jakaś nagła sytuacja, w której będziesz musiał opuścić miejsce zamieszkania poza ustalonym harmonogramem i czy taki harmonogram można w ogóle zmienić?

Zmiana godzin harmonogramu w systemie dozoru elektronicznego.

Odpowiadając na powyższe pytania, sąd penitencjarny może w uzasadnionych przypadkachzmienić przedziały czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia. Może to być podyktowane np. zmianą czasu pracy skazanego ale także sytuacjami, w których z planu dnia skazanego jakieś zobowiązanie wypada.

Przy składaniu wniosku o zmianę harmonogramu, należy mieć na uwadze, czy zmiana ta nie powoduje wydłużenia czasu pozostawania skazanego poza miejscem odbywania kary na czas przekraczający 12 godzin w danym dniu, wtedy wniosek taki nie zostanie uwzględniony.

Jeżeli natomiast chodzi o nagłe sytuacje losowe, w uzasadnionych przypadkach, gdy niezbędne jest szybkie dokonanie zmiany, przedziały czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia mogą zostać dokonane także przez sądowego kuratora zawodowego, który niezwłocznie informuje o tym sąd i wprowadza informacje do systemu komunikacyjno-monitorującego. Sąd może takie zmiany uchylić lub wprowadzić do nich swoje zmiany.

Powyższe nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Twoja sytuacja może w wielu aspektach odbiegać od wyżej przedstawionej dlatego zawsze dla własnej pewności umów się na poradę prawną w Kancelarii, a otrzymasz odpowiedź na wszystkie pytania.

Jagoda_Knopp

Jagoda Knopp

Adwokat

Pozostałe artykuły

Copyright © 2015-2018 | Kancelaria Ungier Gliniewicz i Wspólnicy sp. k. | All Rights Reserved