Dodatkowe obowiązki nakładane na skazanego odbywającego karę w systemie dozoru elektronicznego.

Sąd Penitencjarny może nałożyć na skazanego odbywającego karę w systemie dozoru elektronicznego obowiązki przewidziane w art. 72 kodeksu karnego. Mogą one zostać nałożone także na wniosek prokuratora lub sądowego kuratora zawodowego. Ze względów wychowawczych Sąd może te obowiązki ustanawiać, rozszerzać lub zmieniać w trakcie wykonywania kary lub zwolnić od ich wykonania a także zmienić rodzaj zastosowanych środków technicznych.

Te dodatkowe obowiązki to:

1) informowanie sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby,

2) przeproszenie pokrzywdzonego,

3) wykonywanie ciążącego na skazanym obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby,

4) wykonywanie pracy zarobkowej, nauki lub przygotowanie się do zawodu,

5) powstrzymanie się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających,

6) poddanie się terapii uzależnień,

6a) poddanie się terapii, w szczególności psychoterapii lub psychoedukacji,

6b) uczestnictwo w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,

7) powstrzymanie się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach,

7a) powstrzymanie się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób,

7b) opuszczenie lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,

8) inne stosowne postępowanie w okresie próby, które może zapobiec popełnieniu ponownie przestępstwa

Sąd może orzec świadczenie pieniężne albo zobowiązać skazanego do naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w całości albo w części, chyba że orzekł środek kompensacyjny.

W poście dotyczącym sporządzania wniosku o dozór elektroniczny pisałam, że skazany może sam wnieść o nałożenie na niego dodatkowych obowiązków, zwłaszcza jeżeli mają one związek z popełnionym przestępstwem a ich wykonanie będzie miało pozytywny wpływ na jego resocjalizację.

Powyższe nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Twoja sytuacja może w wielu aspektach odbiegać od wyżej przedstawionej dlatego zawsze dla własnej pewności umów się na poradę prawną w Kancelarii, a otrzymasz odpowiedź na wszystkie pytania.

Copyright © 2015-2024 | Kancelaria Ungier Gliniewicz i Wspólnicy sp. k. | All Rights Reserved