Sąd właściwy dla dozoru elektronicznego – raz jeszcze.

O sądzie właściwym do złożenia wniosku o dozór elektroniczny pisałam w jednym z poprzednich postów, może się jednak zdarzyć, że dla jednego dozoru właściwe będą dwa różne sądy penitencjarne, bo inny wydaje zgodę a inny wykonuje postanowienie o udzieleniu zgody, w poprzednich postach wspominałam także o sądzie wykonawczym, zatem abyś miał pewność co, gdzie i jak, raz jeszcze:

Sąd właściwy do złożenia wniosku o dozór elektroniczny

Gotowy wniosek wraz z uzasadnieniem i załącznikami, w tym wszystkimi zgodami należy złożyć do Sądu Penitencjarnego (oddział Sądu Okręgowego), w którego okręgu znajduje się miejsce stałego pobytu skazanego.

Ten Sąd właściwy będzie do udzielenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego oraz uchylenia takiego zezwolenia w przypadku gdy skazany nie zachowa wyznaczonego terminu na zgłoszenie gotowości do instalacji urządzeń technicznych albo uchyla się od niezwłocznej instalacji rejestratora lub założenia nadajnika.

Sąd właściwy do wykonywania postanowienia o udzieleniu zgody na dozór elektroniczny

W sprawach natomiast związanych z wykonywaniem postanowienia o udzieleniu zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego oraz jego uchyleniem w pozostałych przypadkach właściwy będzie Sąd Penitencjarny, w którego okręgu kara jest wykonywana.

Sąd ten sprawuje także nadzór nad wykonywaniem kary z zastosowaniem dozoru elektronicznego, która obejmuje kontrolę i ocenę: legalności i prawidłowości wykonywania orzeczonej kary, prawidłowości obliczania okresów jej wykonywania, wykonywania zadań probacyjnych i działalności wychowawczej sądowego kuratora zawodowego oraz przebiegu resocjalizacji skazanego, działalności podmiotu dozorującego w zakresie wykonywania przez skazanego jego obowiązków, kolejności wykonywania orzeczeń, a także prawidłowości zawiadamiania o wystąpieniu warunków technicznych pozwalających na niezwłoczne rozpoczęcie wykonania kary.

Jeżeli będziesz odbywał karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego w okręgu Sądu Penitencjarnego, do którego składałeś wniosek o dozór będzie to ten sam Sąd.

Sąd właściwy do złożenia wniosku o wstrzymanie wykonania kary do czasu rozpoznania wniosku o dozór elektroniczny.

Właściwy do wykonywania prawomocnych orzeczeń jest Sąd, który wydał wyrok w I instancji, a konkretnie wydział wykonawczy tego sądu. To tam należy złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania kary jeżeli zdecydowałeś się składać wniosek o dozór elektroniczny i ten sąd wyda w tej sprawie postanowienie. Więcej o samym wniosku możesz dowiedzieć się tutaj.

Powyższe nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Twoja sytuacja może w wielu aspektach odbiegać od wyżej przedstawionej dlatego zawsze dla własnej pewności umów się na poradę prawną w Kancelarii, a otrzymasz odpowiedź na wszystkie pytania. 

Copyright © 2015-2024 | Kancelaria Ungier Gliniewicz i Wspólnicy sp. k. | All Rights Reserved