Kto może odbywać karę w systemie dozoru elektronicznego?

Zgodnie z definicją kodeksową dozór elektroniczny to kontrola zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych. Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego polega na odbywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w miejscu stałego pobytu skazanego lub w innym wskazanym przez Sąd, przy jednoczesnym kontrolowaniu przez podmiot dozorujący wykonywania tej kary za pośrednictwem odpowiednich urządzeń monitorujących.
W miejscu przebywania skazanego instalowane są urządzenia monitorujące a sam skazany otrzymuje zwaną popularnie  – obrączkę lub bransoletkę, czyli nadajnik (o wielkości i kształcie przypominającym zegarek) umieszczany na kostce lub nadgarstku, który przesyła kontrolowany przez Centralę Monitorującą sygnał informujący o prawidłowym bądź nie, wykonywaniu orzeczonej kary, zgodnie z ustalonym przez Sąd harmonogramem i nałożonymi obowiązkami. W harmonogramie Sąd ustala, w jakim miejscu i ściśle określonych godzinach skazany ma odbywać karę oraz w jakich godzinach i w jakim celu może to miejsce opuścić zatem system ten pozwala na prowadzenie w miarę normalnego życia, tj. kontynuowanie nauki, pracę, wykonywanie obowiązków życiowych i rodzinnych.
Aby jednak uzyskać zgodę na odbywanie orzeczonej wobec Ciebie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, łącznie spełnione muszą zostać następujące warunki:

1| Orzeczona kara pozbawienia wolności nie przekracza roku i nie zachodzą przesłanki przewidziane w art. 64 § 2 k.k.

Oznacza to, że kara, na którą zostałeś prawomocnie skazany nie może być dłuższa niż 1 rok(dotyczy to również kary łącznej bądź sumy kilku kar niepodlegających łączeniu, które skazany ma odbyć kolejno), oznacza to również, że nie mogłeś być wcześniej karany w warunkach recydywy wielokrotnej.

W systemie dozoru elektronicznego odbywać można także zastępczą karę pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe lub karę pozbawienia wolności orzeczoną obok kary ograniczenia wolności za występek (art. 37b k.k.) oraz orzeczenia łącznego pozbawienia i ograniczenia wolności (art. 87 par 2 k.k.)

2| Jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary

Sąd oceni na podstawie wszystkich znanych mu okoliczności czy zastosowanie wobec Ciebie dozoru elektronicznego będzie wystarczające dla spełnienia celów kary i resocjalizacji skazanego. Sąd weźmie zatem pod uwagę nie tylko okoliczności popełnienia przestępstwa, ale całe zachowanie przed jego popełnieniem i po, stopień demoralizacji skazanego oraz względy bezpieczeństwa. Wobec tego, jeżeli chcesz się starać o zgodę na odbycie kary w SDE przygotuj sobie argumentację przemawiającą za tym, że taki sposób odbywania kary wystarczy dla osiągnięcia jej celów.

3| Posiadasz określone miejsce stałego pobytu

Czyli miejsce, w którym będziesz odbywał karę, najczęściej jest to miejsce, w którym mieszkasz, nie jest jednak wymagane byś był w nim zameldowany. Podmiot dozorujący zainstaluje w miejscu Twojego pobytu urządzenia monitorujące umożliwiające stałą kontrolę sposobu wykonywania kary, pracownicy obsługi systemu dozoru elektronicznego oraz sądowy kurator zawodowy będą Cię również w tym miejscu odwiedzać celem kontroli urządzeń lub by sprawdzić, czy przestrzegasz warunków dozoru i wykonujesz nałożone na Ciebie obowiązki.

4| Osoby pełnoletnie, zamieszkujące ze skazanym wyraziły zgodę na odbywanie kary w tym systemie we wspólnym miejscu zamieszkania

Jak już pisałam wyżej system dozoru elektronicznego wymaga instalacji pewnych urządzeń, które podmiot dozorujący może w każdej chwili kontrolować telefonicznie lub za pośrednictwem pracowników obsługi. Taka kontrola niewątpliwie wpłynie na wszystkie zamieszkujące z Tobą osoby, zgoda ta ma więc głównie związek z prawem do zachowania nienaruszalności mieszkania oraz prawem do prywatności osób z Tobą zamieszkujących. Zgoda ta musi być wyrażona na piśmie i załączona do wniosku.

5| Odbywaniu takiej kary nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne

Odbywanie kary z zastosowaniem dozoru elektronicznego możliwe jest wówczas, gdy pozwalają na to warunki techniczne. Kontrola skazanego odbywa się za pomocą specjalnych urządzeń, nadajników i rejestratorów. W Twoim miejscu zamieszkania po złożeniu wniosku a przed wyznaczeniem posiedzenia pojawi się grupa techników, którzy sprawdzą, czy jest możliwość zainstalowania odpowiednich urządzeń, czy będą one wysyłały w sposób prawidłowy sygnał oraz czy organizacyjnie jest możliwość ich obsługi. Jest to przesłanka bezwzględna co oznacza, że jeżeli technicy stwierdzą, że w miejscu Twojego przebywania nie ma warunków technicznych na odbywanie kary w SDE Sąd nie będzie mógł wydać odpowiedniej zgody i pozostawi Twój wniosek bez rozpoznania.

Znasz już warunki, które musisz spełnić dla uzyskania zgody, a w kolejnym wpisie przedstawię Ci, jak i gdzie złożyć wniosek, a także co w tym wniosku musi się znaleźć.

Powyższe nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Twoja sytuacja może w wielu aspektach odbiegać od wyżej przedstawionej dlatego zawsze dla własnej pewności umów się na poradę prawną w Kancelarii, a otrzymasz odpowiedź na wszystkie pytania.

Copyright © 2015-2024 | Kancelaria Ungier Gliniewicz i Wspólnicy sp. k. | All Rights Reserved