Jak napisać przykładowy harmonogram, rozkład dnia w systemie dozoru elektronicznego?

W ostatnim poście dotyczącym posiedzenia w sprawie udzielenia zezwolenia na dozór elektroniczny, pisałam, że na posiedzeniu Sąd ustala ze skazanym harmonogram (plan dnia, rozkład dnia) w jakim kara pozbawienia wolności w tym systemie będzie odbywana z umożliwieniem skazanemu wykonywania innych zobowiązań jak np. świadczenia pracy lub nauki. Pisałam również, że harmonogram może być jednym z załączników do wniosku o dozór elektroniczny.
Niewątpliwie zaletą odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego jest to, że będziesz odbywał karę w warunkach wolnościowych – miejscu stałego pobytu jakie wskazałeś we wniosku. Dogodnością takiego systemu jest również fakt, że w ściśle określonym czasie i dla ściśle określonych celów będziesz mógł to miejsce opuszczać.

Sąd Penitencjarny określi przedziały czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, w których będziesz mógł oddalić się z miejsca stałego pobytu na okres nieprzekraczający 12 godzin dziennie celem: (1) świadczenia pracy, (2) wykonywania praktyk religijnych lub korzystania z posług religijnych, (3) sprawowania opieki nad osobą małoletnią, osobą niedołężną lub chorą, (4) kształcenia i samokształcenia oraz wykonywania twórczości własnej, (5) korzystania z urządzeń lub zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych, (6) komunikowania się z obrońcą, pełnomocnikiem oraz wybranym przez siebie przedstawicielem, o którym mowa w art. 42 kkw, (7) komunikowania się z podmiotami, o których mowa w art. 38 § 1 kkw, (8) utrzymywania więzi z rodziną lub innymi bliskimi osobami, (9) korzystania z opieki medycznej lub udziału w terapii, (10) dokonania niezbędnych zakupów.

Powtórzę raz jeszcze: możesz przygotować wstępny harmonogram i załączyć go do wniosku lub wziąć ze sobą na posiedzenie, pamiętaj jednak, że Sąd nie musi się nim kierować wydając postanowienie, ale z pewnością przyśpieszy to cały proces a Tobie nie pozwoli pominąć ważnych dla Ciebie punktów w planie dnia. Jak już pewnie zauważyłeś z poprzednich wpisów i przy sporządzaniu rozkładu dnia dla dozoru elektronicznego, konieczne może się okazać jego uzasadnienie i poparcie odpowiednimi dokumentami.

Wzór harmonogramu dozoru elektronicznego.

Taki wstępny harmonogram nie wymaga żadnej konkretnej formy, powinien natomiast zawierać dokładne informacje na temat przedziałów czasowych, w których skazany np. wykonuje pracę albo uczestniczy w terapii. Warto także pamiętać o uwzględnieniu czasu przejazdu z i do miejsca zamieszkania gdyż czas, na jaki będziesz mógł oddalić się z miejsca odbywania kary nie może, w żadnym przypadku przekroczyć 12 godzin dziennie. Moim zdaniem najłatwiej sporządzić harmonogram w formie tabelki tak jak np. plan lekcji z uwzględnieniem soboty i niedzieli, w której dokładnie zaznaczysz, w jakich godzinach pracujesz, w jakich dniach i godzinach uczestniczysz w rehabilitacji lub wykonujesz opiekę nad dziećmi.

O ile żaden przepis tego nie zabrania, nie staraj się wypełnić każdego dnia 12 godzinnymi czynnościami wykonywanymi poza miejscem pobytu (chyba, że jest to np. praca lub nauka), Sąd może, bowiem uznać, że nie traktujesz odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego, jako kary, co może skutkować nawet nieuwzględnieniem wniosku. Zatem postaraj się podejść do sprawy rozsądnie.

W tej chwili pewnie zadałeś sobie pytanie, co jeśli wypadnie Ci jakaś nagła sytuacja, w której będziesz musiał opuścić miejsce zamieszkania poza ustalonym harmonogramem i czy taki harmonogram można w ogóle zmienić?

Zmiana godzin harmonogramu w systemie dozoru elektronicznego.

Odpowiadając na powyższe pytania, sąd penitencjarny może w uzasadnionych przypadkachzmienić przedziały czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia. Może to być podyktowane np. zmianą czasu pracy skazanego ale także sytuacjami, w których z planu dnia skazanego jakieś zobowiązanie wypada.

Przy składaniu wniosku o zmianę harmonogramu, należy mieć na uwadze, czy zmiana ta nie powoduje wydłużenia czasu pozostawania skazanego poza miejscem odbywania kary na czas przekraczający 12 godzin w danym dniu, wtedy wniosek taki nie zostanie uwzględniony.

Jeżeli natomiast chodzi o nagłe sytuacje losowe, w uzasadnionych przypadkach, gdy niezbędne jest szybkie dokonanie zmiany, przedziały czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia mogą zostać dokonane także przez sądowego kuratora zawodowego, który niezwłocznie informuje o tym sąd i wprowadza informacje do systemu komunikacyjno-monitorującego. Sąd może takie zmiany uchylić lub wprowadzić do nich swoje zmiany.

Powyższe nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Twoja sytuacja może w wielu aspektach odbiegać od wyżej przedstawionej dlatego zawsze dla własnej pewności umów się na poradę prawną w Kancelarii, a otrzymasz odpowiedź na wszystkie pytania.

Copyright © 2015-2024 | Kancelaria Ungier Gliniewicz i Wspólnicy sp. k. | All Rights Reserved