Wniosek o udzielenie zezwolenia na dozór elektroniczny

Z poprzedniego wpisu dowiedziałeś się czym i dla kogo jest dozór elektroniczny oraz jakie są ustawowe przesłanki, które musisz spełniać, aby Sąd mógł merytorycznie rozpoznać Twój wniosek. Dzisiaj będzie zatem o tym:

  • jak napisać wniosek o dozór elektroniczny?
  • do którego Sądu składa się wniosek o dozór elektroniczny?
  • jakie dokumenty załącza się do wniosku o dozór elektroniczny?

Przede wszystkim wniosek należy złożyć na piśmie.
Jak każde pismo, wniosek musi zawierać datę jego sporządzenia, dane osoby składającej wniosek (imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz nazwę i adres Sądu, do którego jest kierowany. Następnie wniosek powinien zostać zatytułowany – „Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego”. 

Kolejny punkt to faktyczny wniosek o udzielenie zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, poza tym możesz złożyć także wniosek o nałożenie na Ciebie obowiązków określonych w art. 72 kodeksu karnego.

Obligatoryjną częścią wniosku jest jego uzasadnienie, w którym musisz wykazać, że spełnione zostały pierwsze 4 przesłanki określone przez ustawodawcę: orzeczona wobec Ciebie kara nie przekracza roku i nie byłeś karany w warunkach recydywy wielokrotnej, posiadasz stałe miejsce pobytu, posiadasz zgody zamieszkujących z Tobą osób pełnoletnich oraz takie odbywanie kary wystarczy dla osiągnięcia jej celów. Warunki techniczne sprawdzi Sąd.

Jako że uzasadnienie tego, czy odbywanie kary poza zakładem karnym wystarczy do osiągnięcia jej celów jest tą częścią pisma, które sprawia najwięcej kłopotów, będzie mu poświęcony osobny wpis.

Jakie dokumenty załączyć do wniosku o dozór elektroniczny?
Istotne jest również, aby okoliczności wskazane w uzasadnieniu poparte były odpowiednimi dokumentami – oświadczeniami, wypisami lub świadectwami. Albowiem na skazanym składającym wniosek ciąży zobowiązanie do uzasadnienia zawartych w nim żądań w stopniu umożliwiającym jego rozpoznanie, w szczególności do dołączenia odpowiednich dokumentów. Sąd Penitencjarny rozpoznający sprawę nie ma obowiązku zwracać się o uzyskanie dokumentów na uzasadnienie Twoich twierdzeń od innych organów lub urzędów. Brak natomiast uzasadnienia umożliwiającego rozpoznanie wniosku skutkuje pozostawieniem go bez rozpoznania.

Poza dokumentami uzasadniającymi wniosek załączyć należy także:

  1. informacje o osobie: imię i nazwisko, nazwisko rodowe, data i miejsce urodzenia, nr PESEL, imię ojca, imię matki oraz jej nazwisko panieńskie, serię i numer dowodu osobistego, numer telefonu kontaktowego oraz dokładny adres miejsca, w którym odbywana będzie kara
  2. zgody osób pełnoletnich zamieszkujących w miejscu odbywania kary przez skazanego – pamiętaj, że zgody te muszą być wyrażone na piśmie
  3. harmonogram– nie jest to część obowiązkowa, gdyż harmonogram zostanie ustalony na posiedzeniu, jednakże jego wcześniejsze przygotowanie i załączenie pozwoli Sądowi na zaznajomienie się z rozkładem dnia skazanego, zwłaszcza jeżeli wykonuje on pracę zarobkową, uczy się lub regularnie wykonuje inne zobowiązania

Gotowy wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Sądzie Penitencjarnym, w którego okręgu przebywasz. Możesz to zrobić osobiście w biurze podawczym lub wysłać pocztą. Taki wniosek może w Twoim imieniu złożyć również obrońca, kurator, dyrektor zakładu, w którym odbywasz karę, a także prokurator.

Podsumowując, wniosek o udzielenie zezwolenia na dozór elektroniczny powinien składać się z IV części:

  1. to część wniosku, w której zawiera się data, dane skazanego składającego wniosek (jeżeli wniosek składasz samodzielnie), nazwa oraz adres sądu penitencjarnego, do którego wniosek jest kierowany, możesz wskazać tu także sygnaturę sprawy, w której zostałeś skazany
  2. część powinna zawierać faktyczny wniosek o udzielnie zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego oraz wnioski dodatkowe o czym niżej

III część to uzasadnienie, w którym wykażesz, że spełniasz warunki konieczne do udzielenia zgody

IV – podpis i załączniki powołane w treści wniosku, zatem wszystkie dokumenty na uzasadnienie twierdzeń oraz zgody, informacje i harmonogram

Wniosek skazanego o nałożenie na niego obowiązków obok wyrażenia zgody na dozór elektroniczny.

Sąd penitencjarny może nałożyć na skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego obowiązki określone w art. 72 Kodeksu karnego. Obowiązki te mogą zostać nałożone również na wniosek prokuratora lub sądowego kuratora zawodowego.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby taki wniosek złożył sam skazany już w momencie składania wniosku o udzielnie zezwolenia na dozór elektroniczny. Przyjmijmy, że popełnione przez Ciebie przestępstwo ma związek z nadużywaniem alkoholu lub środków odurzających, w takim przypadku Sąd może nałożyć na Ciebie obowiązek określony w kodeksie – powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub innych środków odurzających oraz poddania się terapii uzależnień. Jeżeli złożysz taki wniosek sam będzie to sygnał dla Sądu, że jesteś świadomy znaczenia popełnionego przestępstwa i wyrażasz do niego negatywny stosunek a orzeczona kara zmotywowała Cię do zmiany swojego zachowania.

Powyższe nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Twoja sytuacja może w wielu aspektach odbiegać od wyżej przedstawionej dlatego zawsze dla własnej pewności umów się na poradę prawną w Kancelarii, a otrzymasz odpowiedź na wszystkie pytania. 

Copyright © 2015-2018 | Kancelaria Ungier Gliniewicz i Wspólnicy sp. k. | All Rights Reserved