Zgoda osób zamieszkujących na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. (Wzór)

Zgodnie z ustawowym wymogiem jedną z przesłanek udzielenia zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jest uzyskanie zgody osób pełnoletnich zamieszkujących ze skazanym na odbywanie przez niego kary w miejscu ich wspólnego zamieszkania.

Zgodę wyrażoną ma piśmie załącza się do wniosku.

W jej treści poza oświadczeniem o wyrażeniu zgody na odbywanie przez skazanego XY kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego w miejscu zamieszkiwania osoby wyrażającej zgodę znaleźć musi się także oświadczenie o udzieleniu zgody na umożliwienie podmiotowi dozorującemu przeprowadzenie czynności kontrolnych w miejscu ich stałego pobytu polegających na sprawdzeniu prawidłowości funkcjonowania elektronicznego urządzenia rejestrującego oraz nadajnika.

Przykładowy wzór zgody:

(miejscowość), (data)

Oświadczenie

Ja niżej podpisana Anna Kowalska, legitymująca się dowodem osobistym o numerze ABC 121314, oświadczam, że:

wyrażam zgodę na odbywanie przez mojego syna/męża/ojca/konkubenta Artura Kowalskiego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego w miejscu naszego wspólnego zamieszkania w Katowicach, ul. Jesionowa 12

 oraz

wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez podmiot dozorujący czynności kontrolnych polegających na sprawdzeniu funkcjonowania elektronicznego urządzenia rejestrującego oraz nadajnika w miejscu naszego wspólnego zamieszkania.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam się z treścią art. 43h § 8 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, stanowiącym, że „Cofnięcie zgody po wydaniu postanowienia o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jest nieskuteczne”.

 (podpis osoby oświadczającej)

Cofnięcie zgody po wydaniu postanowienia o udzieleniu zezwolenia na dozór elektroniczny jest nieskuteczne.

Pomimo że konieczność uzyskania takiej zgody nie stanowi zazwyczaj większego problemu, może się zdarzyć, że skazany z jakichś powodów zgody takiej nie uzyska. W pierwszym poście z tej serii pisałam, że ustawodawca uznał, że wymóg uzyskania zgody ma na celu zabezpieczenie interesu osób zamieszkujących w miejscu, w który skazany ubiega się o odbywanie kary. W tej sytuacji ustawodawca przewidział jednak możliwość by Sąd Penitencjarny wydał zezwolenie na dozór elektroniczny pomimo braku stosownej zgody osób zamieszkujących ze skazanym, jeżeli wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego w sposób oczywisty nie wiąże się z nadmiernymi trudnościami dla osoby, która tej zgody nie wyraziła i narusza jej prywatność jedynie w nieznacznym stopniu. Na to postanowienie Sądu osobie, która nie wyraziła zgody przysługuje zażalenie.

W przypadku gdy wniosek o dozór elektroniczny składa w imieniu skazanego dyrektor zakładu karnego, zgodę uzyskuje się za pośrednictwem wyznaczonego przez Sąd Penitencjarny sądowego kuratora zawodowego.

Powyższe nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Twoja sytuacja może w wielu aspektach odbiegać od wyżej przedstawionej dlatego zawsze dla własnej pewności umów się na poradę prawną w Kancelarii, a otrzymasz odpowiedź na wszystkie pytania.  

Copyright © 2015-2024 | Kancelaria Ungier Gliniewicz i Wspólnicy sp. k. | All Rights Reserved