Zgoda osób zamieszkujących na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. (Wzór)

Zgodnie z ustawowym wymogiem jedną z przesłanek udzielenia zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jest uzyskanie zgody osób pełnoletnich zamieszkujących ze skazanym na odbywanie przez niego kary w miejscu ich wspólnego zamieszkania.

Zgodę wyrażoną ma piśmie załącza się do wniosku.

W jej treści poza oświadczeniem o wyrażeniu zgody na odbywanie przez skazanego XY kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego w miejscu zamieszkiwania osoby wyrażającej zgodę znaleźć musi się także oświadczenie o udzieleniu zgody na umożliwienie podmiotowi dozorującemu przeprowadzenie czynności kontrolnych w miejscu ich stałego pobytu polegających na sprawdzeniu prawidłowości funkcjonowania elektronicznego urządzenia rejestrującego oraz nadajnika.

Przykładowy wzór zgody:

(miejscowość), (data)

Oświadczenie

Ja niżej podpisana Anna Kowalska, legitymująca się dowodem osobistym o numerze ABC 121314, oświadczam, że:

wyrażam zgodę na odbywanie przez mojego syna/męża/ojca/konkubenta Artura Kowalskiego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego w miejscu naszego wspólnego zamieszkania w Katowicach, ul. Jesionowa 12

 oraz

wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez podmiot dozorujący czynności kontrolnych polegających na sprawdzeniu funkcjonowania elektronicznego urządzenia rejestrującego oraz nadajnika w miejscu naszego wspólnego zamieszkania.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam się z treścią art. 43h § 8 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, stanowiącym, że „Cofnięcie zgody po wydaniu postanowienia o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego jest nieskuteczne”.

 (podpis osoby oświadczającej)

Cofnięcie zgody po wydaniu postanowienia o udzieleniu zezwolenia na dozór elektroniczny jest nieskuteczne.

Pomimo że konieczność uzyskania takiej zgody nie stanowi zazwyczaj większego problemu, może się zdarzyć, że skazany z jakichś powodów zgody takiej nie uzyska. W pierwszym poście z tej serii pisałam, że ustawodawca uznał, że wymóg uzyskania zgody ma na celu zabezpieczenie interesu osób zamieszkujących w miejscu, w który skazany ubiega się o odbywanie kary. W tej sytuacji ustawodawca przewidział jednak możliwość by Sąd Penitencjarny wydał zezwolenie na dozór elektroniczny pomimo braku stosownej zgody osób zamieszkujących ze skazanym, jeżeli wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego w sposób oczywisty nie wiąże się z nadmiernymi trudnościami dla osoby, która tej zgody nie wyraziła i narusza jej prywatność jedynie w nieznacznym stopniu. Na to postanowienie Sądu osobie, która nie wyraziła zgody przysługuje zażalenie.

W przypadku gdy wniosek o dozór elektroniczny składa w imieniu skazanego dyrektor zakładu karnego, zgodę uzyskuje się za pośrednictwem wyznaczonego przez Sąd Penitencjarny sądowego kuratora zawodowego.

Powyższe nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Twoja sytuacja może w wielu aspektach odbiegać od wyżej przedstawionej dlatego zawsze dla własnej pewności umów się na poradę prawną w Kancelarii, a otrzymasz odpowiedź na wszystkie pytania.  

Wniosek o udzielenie zezwolenia na dozór elektroniczny

Z poprzedniego wpisu dowiedziałeś się czym i dla kogo jest dozór elektroniczny oraz jakie są ustawowe przesłanki, które musisz spełniać, aby Sąd mógł merytorycznie rozpoznać Twój wniosek. Dzisiaj będzie zatem o tym:

  • jak napisać wniosek o dozór elektroniczny?
  • do którego Sądu składa się wniosek o dozór elektroniczny?
  • jakie dokumenty załącza się do wniosku o dozór elektroniczny?

Przede wszystkim wniosek należy złożyć na piśmie.
Jak każde pismo, wniosek musi zawierać datę jego sporządzenia, dane osoby składającej wniosek (imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz nazwę i adres Sądu, do którego jest kierowany. Następnie wniosek powinien zostać zatytułowany – „Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego”. 

Kolejny punkt to faktyczny wniosek o udzielenie zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, poza tym możesz złożyć także wniosek o nałożenie na Ciebie obowiązków określonych w art. 72 kodeksu karnego.

Obligatoryjną częścią wniosku jest jego uzasadnienie, w którym musisz wykazać, że spełnione zostały pierwsze 4 przesłanki określone przez ustawodawcę: orzeczona wobec Ciebie kara nie przekracza roku i nie byłeś karany w warunkach recydywy wielokrotnej, posiadasz stałe miejsce pobytu, posiadasz zgody zamieszkujących z Tobą osób pełnoletnich oraz takie odbywanie kary wystarczy dla osiągnięcia jej celów. Warunki techniczne sprawdzi Sąd.

Jako że uzasadnienie tego, czy odbywanie kary poza zakładem karnym wystarczy do osiągnięcia jej celów jest tą częścią pisma, które sprawia najwięcej kłopotów, będzie mu poświęcony osobny wpis.

Jakie dokumenty załączyć do wniosku o dozór elektroniczny?
Istotne jest również, aby okoliczności wskazane w uzasadnieniu poparte były odpowiednimi dokumentami – oświadczeniami, wypisami lub świadectwami. Albowiem na skazanym składającym wniosek ciąży zobowiązanie do uzasadnienia zawartych w nim żądań w stopniu umożliwiającym jego rozpoznanie, w szczególności do dołączenia odpowiednich dokumentów. Sąd Penitencjarny rozpoznający sprawę nie ma obowiązku zwracać się o uzyskanie dokumentów na uzasadnienie Twoich twierdzeń od innych organów lub urzędów. Brak natomiast uzasadnienia umożliwiającego rozpoznanie wniosku skutkuje pozostawieniem go bez rozpoznania.

Poza dokumentami uzasadniającymi wniosek załączyć należy także:

  1. informacje o osobie: imię i nazwisko, nazwisko rodowe, data i miejsce urodzenia, nr PESEL, imię ojca, imię matki oraz jej nazwisko panieńskie, serię i numer dowodu osobistego, numer telefonu kontaktowego oraz dokładny adres miejsca, w którym odbywana będzie kara
  2. zgody osób pełnoletnich zamieszkujących w miejscu odbywania kary przez skazanego – pamiętaj, że zgody te muszą być wyrażone na piśmie
  3. harmonogram– nie jest to część obowiązkowa, gdyż harmonogram zostanie ustalony na posiedzeniu, jednakże jego wcześniejsze przygotowanie i załączenie pozwoli Sądowi na zaznajomienie się z rozkładem dnia skazanego, zwłaszcza jeżeli wykonuje on pracę zarobkową, uczy się lub regularnie wykonuje inne zobowiązania

Gotowy wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Sądzie Penitencjarnym, w którego okręgu przebywasz. Możesz to zrobić osobiście w biurze podawczym lub wysłać pocztą. Taki wniosek może w Twoim imieniu złożyć również obrońca, kurator, dyrektor zakładu, w którym odbywasz karę, a także prokurator.

Podsumowując, wniosek o udzielenie zezwolenia na dozór elektroniczny powinien składać się z IV części:

  1. to część wniosku, w której zawiera się data, dane skazanego składającego wniosek (jeżeli wniosek składasz samodzielnie), nazwa oraz adres sądu penitencjarnego, do którego wniosek jest kierowany, możesz wskazać tu także sygnaturę sprawy, w której zostałeś skazany
  2. część powinna zawierać faktyczny wniosek o udzielnie zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego oraz wnioski dodatkowe o czym niżej

III część to uzasadnienie, w którym wykażesz, że spełniasz warunki konieczne do udzielenia zgody

IV – podpis i załączniki powołane w treści wniosku, zatem wszystkie dokumenty na uzasadnienie twierdzeń oraz zgody, informacje i harmonogram

Wniosek skazanego o nałożenie na niego obowiązków obok wyrażenia zgody na dozór elektroniczny.

Sąd penitencjarny może nałożyć na skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego obowiązki określone w art. 72 Kodeksu karnego. Obowiązki te mogą zostać nałożone również na wniosek prokuratora lub sądowego kuratora zawodowego.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby taki wniosek złożył sam skazany już w momencie składania wniosku o udzielnie zezwolenia na dozór elektroniczny. Przyjmijmy, że popełnione przez Ciebie przestępstwo ma związek z nadużywaniem alkoholu lub środków odurzających, w takim przypadku Sąd może nałożyć na Ciebie obowiązek określony w kodeksie – powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub innych środków odurzających oraz poddania się terapii uzależnień. Jeżeli złożysz taki wniosek sam będzie to sygnał dla Sądu, że jesteś świadomy znaczenia popełnionego przestępstwa i wyrażasz do niego negatywny stosunek a orzeczona kara zmotywowała Cię do zmiany swojego zachowania.

Powyższe nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Twoja sytuacja może w wielu aspektach odbiegać od wyżej przedstawionej dlatego zawsze dla własnej pewności umów się na poradę prawną w Kancelarii, a otrzymasz odpowiedź na wszystkie pytania. 

Kto może odbywać karę w systemie dozoru elektronicznego?

Zgodnie z definicją kodeksową dozór elektroniczny to kontrola zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych. Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego polega na odbywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w miejscu stałego pobytu skazanego lub w innym wskazanym przez Sąd, przy jednoczesnym kontrolowaniu przez podmiot dozorujący wykonywania tej kary za pośrednictwem odpowiednich urządzeń monitorujących.
W miejscu przebywania skazanego instalowane są urządzenia monitorujące a sam skazany otrzymuje zwaną popularnie  – obrączkę lub bransoletkę, czyli nadajnik (o wielkości i kształcie przypominającym zegarek) umieszczany na kostce lub nadgarstku, który przesyła kontrolowany przez Centralę Monitorującą sygnał informujący o prawidłowym bądź nie, wykonywaniu orzeczonej kary, zgodnie z ustalonym przez Sąd harmonogramem i nałożonymi obowiązkami. W harmonogramie Sąd ustala, w jakim miejscu i ściśle określonych godzinach skazany ma odbywać karę oraz w jakich godzinach i w jakim celu może to miejsce opuścić zatem system ten pozwala na prowadzenie w miarę normalnego życia, tj. kontynuowanie nauki, pracę, wykonywanie obowiązków życiowych i rodzinnych.
Aby jednak uzyskać zgodę na odbywanie orzeczonej wobec Ciebie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, łącznie spełnione muszą zostać następujące warunki:

1| Orzeczona kara pozbawienia wolności nie przekracza roku i nie zachodzą przesłanki przewidziane w art. 64 § 2 k.k.

Oznacza to, że kara, na którą zostałeś prawomocnie skazany nie może być dłuższa niż 1 rok(dotyczy to również kary łącznej bądź sumy kilku kar niepodlegających łączeniu, które skazany ma odbyć kolejno), oznacza to również, że nie mogłeś być wcześniej karany w warunkach recydywy wielokrotnej.

W systemie dozoru elektronicznego odbywać można także zastępczą karę pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe lub karę pozbawienia wolności orzeczoną obok kary ograniczenia wolności za występek (art. 37b k.k.) oraz orzeczenia łącznego pozbawienia i ograniczenia wolności (art. 87 par 2 k.k.)

2| Jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary

Sąd oceni na podstawie wszystkich znanych mu okoliczności czy zastosowanie wobec Ciebie dozoru elektronicznego będzie wystarczające dla spełnienia celów kary i resocjalizacji skazanego. Sąd weźmie zatem pod uwagę nie tylko okoliczności popełnienia przestępstwa, ale całe zachowanie przed jego popełnieniem i po, stopień demoralizacji skazanego oraz względy bezpieczeństwa. Wobec tego, jeżeli chcesz się starać o zgodę na odbycie kary w SDE przygotuj sobie argumentację przemawiającą za tym, że taki sposób odbywania kary wystarczy dla osiągnięcia jej celów.

3| Posiadasz określone miejsce stałego pobytu

Czyli miejsce, w którym będziesz odbywał karę, najczęściej jest to miejsce, w którym mieszkasz, nie jest jednak wymagane byś był w nim zameldowany. Podmiot dozorujący zainstaluje w miejscu Twojego pobytu urządzenia monitorujące umożliwiające stałą kontrolę sposobu wykonywania kary, pracownicy obsługi systemu dozoru elektronicznego oraz sądowy kurator zawodowy będą Cię również w tym miejscu odwiedzać celem kontroli urządzeń lub by sprawdzić, czy przestrzegasz warunków dozoru i wykonujesz nałożone na Ciebie obowiązki.

4| Osoby pełnoletnie, zamieszkujące ze skazanym wyraziły zgodę na odbywanie kary w tym systemie we wspólnym miejscu zamieszkania

Jak już pisałam wyżej system dozoru elektronicznego wymaga instalacji pewnych urządzeń, które podmiot dozorujący może w każdej chwili kontrolować telefonicznie lub za pośrednictwem pracowników obsługi. Taka kontrola niewątpliwie wpłynie na wszystkie zamieszkujące z Tobą osoby, zgoda ta ma więc głównie związek z prawem do zachowania nienaruszalności mieszkania oraz prawem do prywatności osób z Tobą zamieszkujących. Zgoda ta musi być wyrażona na piśmie i załączona do wniosku.

5| Odbywaniu takiej kary nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne

Odbywanie kary z zastosowaniem dozoru elektronicznego możliwe jest wówczas, gdy pozwalają na to warunki techniczne. Kontrola skazanego odbywa się za pomocą specjalnych urządzeń, nadajników i rejestratorów. W Twoim miejscu zamieszkania po złożeniu wniosku a przed wyznaczeniem posiedzenia pojawi się grupa techników, którzy sprawdzą, czy jest możliwość zainstalowania odpowiednich urządzeń, czy będą one wysyłały w sposób prawidłowy sygnał oraz czy organizacyjnie jest możliwość ich obsługi. Jest to przesłanka bezwzględna co oznacza, że jeżeli technicy stwierdzą, że w miejscu Twojego przebywania nie ma warunków technicznych na odbywanie kary w SDE Sąd nie będzie mógł wydać odpowiedniej zgody i pozostawi Twój wniosek bez rozpoznania.

Znasz już warunki, które musisz spełnić dla uzyskania zgody, a w kolejnym wpisie przedstawię Ci, jak i gdzie złożyć wniosek, a także co w tym wniosku musi się znaleźć.

Powyższe nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie. Twoja sytuacja może w wielu aspektach odbiegać od wyżej przedstawionej dlatego zawsze dla własnej pewności umów się na poradę prawną w Kancelarii, a otrzymasz odpowiedź na wszystkie pytania.

Copyright © 2015-2018 | Kancelaria Ungier Gliniewicz i Wspólnicy sp. k. | All Rights Reserved